Trenčiansky luh

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
Dňa 4.6.2021 bolo všeobecným záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 9/2021 vyhlásené Obecné chránené územie Trenčiansky luh. Cieľom ochrany tejto krásnej lokality je nielen udržanie optimálnych klimatických podmienok v meste, ale aj zachovanie územia s veľkou biologickou, estetickou a rekreačnou hodnotou pre ďalšie generácie. Ide o najvýznamnejší prírodný ekosystém v katastri Trenčína a jeho charakteristickú prírodnú dominantu.
 
Chránené územie je rozdelené na dve zóny:
 
1)      Rekreačno-vzdelávacia zóna: ide o všetky plochy mimo súvislého lužného lesa zahŕňajúce nelesnú stromovú a krovinnú vegetáciu, brehové porasty, kroviny a trávnaté porasty lokalizované prevažne na pozemkoch Mesta Trenčín, v severnej časti obecného chráneného územia.
2)      Zóna ochrany lužného lesa: ide o centrálnu zónu Trenčianskeho luhu s najcennejšími vŕbovo-topoľovými porastami v strednej a južnej časti obecného chráneného územia.
 
Na území neplatí vyšší stupeň ochrany prírody, všeobecné záväzné nariadenie však menuje konkrétne zakázané činnosti (vybrali sme tie najdôležitejšie, všetky je možné nájsť priamo vo VZN č. 9/2021; pripájame tiež odôvodnenie a zrozumiteľnú interpretáciu jednotlivých zákazov).
 
ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
 
V rekreačno-vzdelávacej zóne obecného chráneného územia Trenčiansky luh je zakázané:
A)    Vchádzať a parkovať s motorovým vozidlom okrem vlastníka, správcu územia a správcu toku pri zabezpečovaní kontroly a údržby územia a vozidiel záchranných zložiek. Dôvodom je neúmerné rozširovanie ciest a zasahovanie do vegetácie, tiež obmedzenie tvorby odpadu a hluku. Zaparkovať treba pri hrádzi na vyznačených miestach, ešte pred zákazovou značkou. Vjazd motorovými vozidlami nemajú povolený ani rybári a iné záujmové združenia. Kontrolu vjazdu bude vykonávať Mestská polícia a Stráž prírody.  
B)    Usmrcovať, poškodzovať, rušiť alebo inak ohrozovať prirodzene sa vyskytujúce živočíšne druhy, okrem športového rybolovu v súlade s rybárskym zákonom. Na území sa vyskytuje množstvo vzácnych a plachých druhov živočíchov, aj bobry, bučiačiky, sláviky, trsteniariky, chavkoše, kúdeľníčky či vlhy. Je preto nutné obmedziť pohyb mimo chodníky, nekričať a nepúšťať hudbu.
C)    Poškodzovať a ničiť dreviny. Stromy sú významnou súčasťou chráneného územia, aj úprava miest na rybolov musí túto skutočnosť rešpektovať, nie je dovolené žiadne orezávanie ani svojvoľný výrub. Bobor povolenie nepotrebuje. Činnosť bobra je prirodzená a v súlade s ochranou prírodných a krajinnotvorných procesov. Na zemi ponechaný spadnutý strom je pre biodiverzitu vždy lepší ako orezaný alebo odstránený.  
D)    Znečisťovať územie odpadkami alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Smeti si každý návštevník musí odniesť so sebou a ak k nim pridá aj nejaké tie cudzie, bude to len plus. Naopak, vyhadzovanie odpadkov a tvorba čiernych skládok sú tu neakceptovateľné a budú sa pokutovať! Odpad je na území obrovským problémom, jeho pôvodcom sú najmä nedisciplinovaní návštevníci a rekreanti.
E)     Používať zariadenia spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj. Na Silvestra či pri oslavách treba vyberať iné lokality, tam, kde to neškodí.
F)     Poškodzovať informačné tabule alebo iné značenie v území. Ďakujeme, že zariadenia vo vlastníctve Mesta Trenčín nepoškodzujete, poslúžia tak všetkým návštevníkom Trenčianskeho luhu!   
V zóne ochrany lužného lesa je navyše zakázané aj:
G)    Táboriť, bivakovať a využívať plochy zelene na nocovanie. V lužnom lese sa nesmie stanovať. Toto je možné výhradne v rekreačno-vzdelávacej zóne. Dôvodom sú zasahovanie do vegetácie a dlhodobé pobyty spojené s tvorbou odpadu a hluku.
 
Náučný chodník bol vybudovaný vďaka finančnej podpore Mesta Trenčín č. 4/2021


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky